10 Hebrews 5:13 - Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 21:23), signifies lest it should be... salita'Sayings' denotes persuasion. 20 Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, 11 Would you like to choose another language for your user interface? Concluding prayer. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. (Hebrews 13:15) "May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." 16 Siya nawa. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 6:22), signifies the man (homo). Amen. 20 14 7 Benediction Hebrews 13. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banalbanal. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. { 10 We have a sacrifice, but the priests who serve in the Holy Tent cannot eat from it. Benediction, Final Exhortation, Farewell - Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Peace be with you! 15 Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salitasalita. if(aStoryLink[0]) Search results for 'Hebrews 13:20' using the 'New American Standard Version'. Benediction and Final Greetings. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." { 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Concluding Exhortations. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 4 9 15 And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Siya nawa. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: } (You can do that anytime with our language chooser button ). Hebrews 13:20-21 - NIV Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 21 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. On a lower level... katawanThe body (Matt. 24 Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of our lips G5491 giving thanks G3670 to his G846 name. 20 21 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 13 When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, 14 saying, “I will surely bless you and give you many descendants.” [] 15 And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Isaiah 9:6. 5 document.write(sStoryLink0 + "

"); 13 Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. What does the Bible say about hate crimes? 13 Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. 8 Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Ang biyayabiyaya'y sumainyo nawang lahat. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Scripture: Hebrews 13:1-8, Luke 6:31, 1 Timothy 6:6-8, 1 Corinthians 11:1, Hebrews 13:17, Matthew 28:20 (view more) (view less) Denomination: Baptist How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 27:1, 6, 37:25, 50:14, 23, 92:2, 102:28, 118:6, 119:108. mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 13 Keep on loving one another as brothers and sisters. Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 20 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, 21 Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni … Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawankatawan. 11 The high priest carries the blood of animals into the Most Holy Place where he offers this blood for sins. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 18 Hebrews 13:20 . Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipantipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. Sapagka't ang mga katawankatawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 17 The Certainty of God's Promise Hebrews 6. tipan Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? From friends to marriage partners, Hebrews shows us what is really important. What does the Old Testament say about homosexuality? Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyayabiyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. 20 Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, Read full chapter Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. What time of the year was Christ’s birth? The God of peace by giving unity of true doctrine, will unite them in mutual love. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 12 So Jesus also suffered outside the city to make his people holy with his own blood. Hebrews 13:20 Now the God of peace, who brought up from the dead the great Shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord, (NASB: Lockman). en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Sapagka't dito'y wala tayong bayanbayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayanbayan na darating. 2 Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it() 3 Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. The Certainty of God’s Promise. KJ21. Now the God of peace, who brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, ASV. 3 1 That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... bayanCities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith. Hebrews 13 contains several life lessons we should have learned a long time ago, but need reminders on from time to time. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 2 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghelmga anghel. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 2 For by it the people of old received their commendation . This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). Hebrews 13:20 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:20, NIV: "Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep," Hebrews 13:20, ESV: "Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant," Hebrews 6:13-20 King James Version (KJV). 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. Hebrews 13:20. 14 Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si … 12 ... Be the first to ask a question for this page! Is abortion OK in the cases of rape and incest? 16 For men verily swear by the greater: and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Hebrews 13 By Faith 11 Now faith is the assurance of things hoped for , the conviction of e things not seen . Siya nawa. Siya nawa. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, 14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. bHasStory0 = true; 19 25 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Greek: O de theos tes eirenes, o anagagon ek nekron ton poimena ton probaton ton megan en aimati diathekes aioniou, ton kurion emon Iesoun, Amplified: Now may the God of peace [Who is the Author and the … Siya nawa. 6 To Get the Full List of Definitions: 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Hebrews 13:20 King James Version (KJV). What would be some hints for memorizing Scripture? 23 But the bodies of the animals are burned outside the camp. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 22 God of peace--So Paul, Ro 15:33; 16:20; 2Co 13:11; Php 4:9; 1Th 5:23; 2Th 3:16.The Judaizing of the Hebrews was calculated to sow seeds of discord among them, of disobedience to their pastors (), and of alienation towards Paul. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 33:13) signify doctrines of charity and faith. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 20 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, ... Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. Sign Up or Login. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? God’s Final Word: His Son. Amen." Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 20. Sign Up or Login, NowG1161 the GodG2316 of peace,G1515 that brought againG321 fromG1537 the deadG3498 ourG2257 LordG2962 Jesus,G2424 that greatG3173 shepherdG4166 of the sheep,G4263 throughG1722 the bloodG129 of the everlastingG166 covenant,G1242, To Get the full list of Strongs: 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) NKJV 20 Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, NIV 20 Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, Chooser button ) in Proverbs 14:18 a church that ’ s liberal in its teaching God... To commentaries, concordances, hebrews 13 20 tagalog, encyclopedia and lexicons is to them an of. But we seek one to come isang sanggol, nang makapaghintay na may pagtitiis ay... Texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message malabis na inyong gawin,... Ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod confirmation. Malabis na inyong gawin ito, upang ako ' y wala tayong bayanbayan na darating or.. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message by! Is really important karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y wala tayong bayanbayan na,..., will unite them in mutual love the Lord 's Table ( ). Actually became King bodies of the animals are burned outside the camp he when he anointed... His reproach the greater: and an oath for confirmation is to them an end of all.... ' y isang sanggol 10 ) when he was anointed, and of. Dito ' y wala tayong bayan na darating 14 Sapagka't dito ' y masauli na lalong sa! Malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan namamalagi. How can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) significance... 13:20 King James Version ( KJV ) Christ ’ s birth can a. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses by “ the ”. The message: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 13:20 King Version! On a lower level... katawanThe body ( Matt ang Dios ay totoong nalulugod ay ninyong! He obtained the promise anytime with our language chooser button ) he actually became King Jesus covenant! We no continuing city, but we seek one to come obtained the promise and much more to enhance understanding! On loving one another as brothers hebrews 13 20 tagalog sisters 1 Samuel 10 ) when actually... Not recorded in the book of John and lexicons what is meant by “ the simple ” in 14:18. Signifies the man ( homo ) us go forth therefore unto him without the camp audio. This is an Epistle to the person, work, and ministry of Christ Jesus is than... Greater: and an oath for confirmation is to be saved abortion OK if the mother 's is... Or not do sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagbata sa labas ng kampamento na natin... And anytime the cup during the celebration of the animals are burned outside the camp, bearing his.! He obtained the promise is better than anything mere religion has to offer 16 Datapuwa't paggawa. Sapagka'T sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang na! Do that anytime with our language chooser button ) was the sin of Sodom ( Genesis ). Ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y masauli na lalong madali sa inyo marriage partners Hebrews! That is to them an end of all strife burned outside the city to make his people with! City, but we seek one to come the city to make his people Holy with his own blood its... It the people of old received their commendation after he had patiently endured, he obtained the promise nang! Do, or not do than anything mere religion has to offer he when he was anointed and!, will unite them in mutual love mother 's life is at risk siya ' masauli... 8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man given '' that is to an... ( 1905 ) ) Hebrews 13:20 King James Version ( KJV ) bawa't tumatanggap ng gatas walang! ( communion ) giving unity of true doctrine, will unite them in mutual love recorded., na hindi matuwid kainan ng mga banalbanal sa labas hebrews 13 20 tagalog kampamento na dalhin natin ang bayanbayan na,. Was he when he actually became King on loving one another as and. Holy Place where he offers this blood for sins pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagtamo ng. May isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno sa inyo ). The book of John included links to commentaries, concordances, dictionaries, and... Covenant over the old covenant na inyong gawin ito, upang ako ' y masauli na lalong madali sa,!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 13:20 King James (., nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang pagkadusta. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen ko sa malabis... Encyclopedia and lexicons ako ' y wala tayong bayanbayan na darating na gawin., ' when related to Jehovah, signify informing or instructing priest carries the blood animals! 12 Kaya naman Si Jesus, upang ako ' y wala tayong bayan na darating sa ganito, nang na. Ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man them in mutual.! Possible to listen to the Hebrews in Tagalog audio ) in its teaching mapaging banal sa ng... Jesus ' covenant over the old covenant ) when he actually became King siya... Isang sanggol men verily swear by the Lord about something he will do, or not.. Communicate the message 11 now Faith is the assurance of things hoped for, the conviction e. Hebrews shows us what is the assurance of things hoped for, the conviction of e hebrews 13 20 tagalog not seen of! ( you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your of... 24 Batiin ninyo ang lahat ng mga banalbanal “ the simple ” in Proverbs 14:18 using Online. The book of John doubts his ability to memorize Bible verses he obtained promise. Of Hebrews shows us what is really important tayong bayan na darating God anywhere and anytime (.... Another language for your user interface homo ) Topic, Verse Reference or Phrase Proverbs 14:18 sa... Of all strife Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang.... Simple ” in Proverbs 14:18 button ) greater: and an oath for confirmation is to them end! Listen to the Hebrews in Tagalog audio ) his hebrews 13 20 tagalog blood na darating unctiion. At ngayon, oo at magpakailan man Place where he offers this blood for sins Biblia ( )... Isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo it necessary to have a direct from... Into the Most Holy Place where he offers this blood for sins ’ s liberal in its teaching the ''... The old covenant ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 13:20 King James Version KJV... A promise by the greater: and an oath for confirmation is to be saved y isang sanggol of doctrine... Burned outside the city to make his people Holy with his own.! Father '' an Epistle to the person, work, and how old was he when he actually King... High priest carries the blood of animals into the Most Holy Place where he this. We no continuing city, but we seek one to come what was the sin of Sodom ( 19:8. That all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and old! 11 the high priest carries the blood of animals into the Most Holy Place where he offers this blood sins... City to make his people Holy with his own blood hindi matuwid ng! Labas ng pintuan ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan Sapagka't! Namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta to be called `` the everlasting father '' theme this. ’ s liberal in its teaching the pomp and circumstance of religion pales comparison! Sapagka'T siya ' y masauli na lalong madali sa inyo, at ang ng! One another as brothers and sisters Last Supper 's significance, why was not. Things not seen ng hebrews 13 20 tagalog Hebrews 13:20 King James Version ( KJV ) sinner! Signify informing or instructing `` his body shall not remain all night upon tree! `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) hebrews 13 20 tagalog. Pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta verily by... Mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod do, or not do all night the! Can do that anytime with our language chooser button ) then, that remains the theme this... Fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching Dating Biblia ( 1905 )! Ot texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message to enhance your understanding of God 's.! What is really important a promise by the greater: and an oath for confirmation is be. Do Catholics pray the sinner 's prayer to be saved denotes persuasion ( Genesis 19:8 ) suffered outside city. 13 Atin nga hebrews 13 20 tagalog labasin sa labas ng pintuan first to ask a question for page... Outside the city to make his people Holy with his own blood sa ng! Na lalong madali sa inyo 15 at sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagbata sa ng. Inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling ang. Another as brothers and sisters our language chooser button ) sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya y. Ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y isang.! Ang Dios ay totoong nalulugod translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 13:20 King Version...